اقاله

اقاله

بسیاری از افراد که به طریقی ملک شان به تصرف بانک درآمده می خواهند اقاله کنند ولی از این موضوع اطلاع چندانی ندارند در ادامه به این موضوع اشاره گردیده است.

اقاله در لغت به معنی مسامحه ونادیده گرفتن امر یا موضوعی بوده ودر اصطلاح،عقدی به عقدی گفته می شود ودرآن رضایت طرفین وتوافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

بموجب مفاد بند 3صورتجلسه مورخ63/7/5 مجمع عمومی بانکها تحقق شرایط ذیل در انجام اقاله الزامی است ودر صورت تقاضای مالک یا وکیل وی مطالبات بانک با رعایت موارد ودریافت وجه بصورت نقدی ودفعتا واحده اقاله املاک تملیکی امکان پذیر است.

اقاله

برخی از شرایط اقاله:

 • اقاله صرفا به نام مالک قبلی صورت می گیرد(مالک فعلی بانک است)
 • در زمان اقاله بایستی عین ملک در مالکیت بانک باشد
 • کاربری ملک مسکونی بوده وتنها مایملک ودر تصرف متقاضی باشد
 • در صورت موافقت با اقاله معمولا بانکها بخشودگی جرائم را لحاظ نمی کنند
 • کلیه هزینه های مترتب بر اقاله بر عهده متقاضی میباشد
 • کلیه مطالبات و متفرعات متعلقه تا زمان اقاله وصول شده باشد
 • در زمان اقاله مالک نباید تعهدات مستقیم وغیر مستقیم معوقه نزدسیستم بانکی داشته باشد
 • املاک تهاتر شده شامل اقاله تملیکی نمی گردد

مبالغ زیر مالک بایستی در زمان اقاله پرداخت کند

 • حقوق اجرائی
 • مابه التفاوت احتمالی واریزی به حساب صندوق ثبت
 • هزینه قانونی تملیک
 • هزینه های پس از تملیک
 • برخی بانکها عواید مورد انتظار بابت حقوق اجرایی،مابه التفاوت واریزی صندوق ثبت،هزینه های قانونی پرداخت شده و….. از متقاضی اقاله دریافت می کنند

اقدام مالک(درخواست)جهت اجرای اقاله

 • مالک بایستی تمایل خودرا بابت پرداخت تمامی طلب بانک کتبا وبطور مشروح به شعبه بانک ارائه کند تا ملک به وی اقاله شود
 • در صورتیکه تمایل دارد وکیل موضوع اقاله راپیگیری کند باید صراحتا در وکالت تنظیمی عبارت(اقاله)اشاره نماید
 • عملیات وکیل در این ارتباط فقط به منزله امضاء سند اقاله خواهد بود در هرصورت ملک بنام مالک قبلی اقاله می گردد
 • پس از واریزکلیه بدهی به حساب بانک،بانک کتبا به دفترخانه صادر کننده سند انتقال اجرایی اعلام می نماید که نسبت به اقاله پلاک ثبتی مورد نظر اقدام نماید
 • کلیه هزینه های مرتبط با اقاله اعم از مالیات ،جرائم شهرداری،حق الثبت وحق التحریر وغیره بعهده متقاضی اقاله است

موارد اقاله

 • راهن شخص ثالث (غیر از بدهکار اصلی)باشد

اگر کل یا قسمتی ازوام درقبال ترهین ملک شخص ثالث باشد ودر نتیجه عدم وصول مطالبات ،ملک شخص ثالث به تملیک بانک درآمده است وراهن(شخص ثالث) متقاضی اقاله باشد، مشروط به اینکه راهن مستندات واسناد تعهدآور دیگری امضا ننموده باشد می تواند درخواست اقاله بدهد.

 • راهن و وام گیرنده (واحد)باشد
 1. درصورتیکه ارزش فعلی ملک بیش از مطالبات سند رهنی باشد مبلغ اقاله بانکها معمولا شامل کلیه مطالبات بانک اعم از تعهدات مستقیم وغیر مستقیم (نه فقط سند رهنی)تا میزان ارزش ملک خواهد بود.
 2. درصورتیکه ارزش ملک کمتر از مطالبات سند رهنی باشد مبلغ اقاله به میزان ارزیابی ملک ازمتقاضی اخذ می گردد.
 3. در صورتیکه ارزش ملک برابر میزان سند رهنی باشد مبلغ اقاله برابر است با میزان مطالبات سند رهنی محاسبه واخذ می گردد.

افرادی که به هرطریقی املاک شان به تملک بانک درآمده وقصد اقاله آن را دارند اما راه وروش درخواست اقاله را نمی دانند می توانند از طریق مشاوره تلفنی این سایت اطلاعات کامل دست یافته وسپس جهت انجام اقاله به بانک مورد نظر خود مراجعه کنند.

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:

 

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاوره بانکی

دیدگاهتان را بنویسید