مفاد قرار دادهای بانکی

مفاد قراردادهای بانکی

نکات مهم مفاد قراردادهای بانکی

در یکی از مواد قرارداد های بانکی تسهیلاتی آمده که اگر بانک/موسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دوماه ازسررسید هریک از اقساط وعدم باز پرداخت آن توسط ( وام گیرنده برحسب نوع عقد) ویا بلا فاصله پس از حال شدن دیون وام گیرنده،باید مراتب را ازطریق نشانی مندرج در ماده 1 قراردادواصلاحیه های اعلامی احتمالی،برای ضامن/ ضامنین  و وثیقه گذار/گذاران ارسال کند. درغیر اینصورت اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین مذکوردرماده ….قرارداداز ضامن /ضامنین و وثیقه گذار/گذاران امکان پذیر نخواهد بود.

در ماده دیگری از قرارداد آمده وام گیرنده و ضامن /ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه واختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حسابهاي (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي بدهکار منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مينمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي بدهکار و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا ميباشد.

طبق پارگراف فوق براساس امضای که ذیل قرارداد می کنید به بانک این اختیار می دهید درصورت معوق شدن بدهی مطالبات خودرا از هر حساب ودر هر بانکی مربوط به وام گیرنده وضامنین راسا برداشت نموده وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهید داشت.

هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد برداشت ميشود، ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين اجزا ء مختلف بدهي مشتري د ر خصوص تسهيلات موضوع اين قرارداد تسهيم بالنسبه مي شود.

بدهکاران بانکی توجه داشته باشند وقتی مبلغی از بدهی پرداخت می کنید اول هزینه های قانونی برداشت می شود واگر وجهی که پرداخت کردید بیش از هزینه های قانونی نباشد کماکان به بدهی شما دیرکرد روزانه اضاف می گردد لذا پس از پرداخت ،مانده بدهی خودرا مجددا از بانک سوال کنید(مانده مطالبات معوق).

ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات بدهکار، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهيهايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده بدهکار است را تعهد نمودند.

این نکته بسیار حائز اهمیت است برخی ضامنین وقتی وجهی بابت مطالبات بدهکار، بانک از حساب ایشان کسر می کند معترض هستند که ما چند نفر ضامن بودیم چرا فقط از حساب من برداشت شده این موضوع برمی گردد به پارگراف قبلی چون در قرارد قید شده منفردًا، مشتركاً و متضامناً بدین معنی که هر ضامنی بتنهای هم ضامن کل وهم ضامن مشترک کل بدهی است و به بانک در قرار داد که امضا نموده اختیار این موضوع (برداشت از حساب )را به بانک داده ،معمولا خیلی افراد هنگام امضا نمودن قراردادهای بانکی متن قرارداد را نمی خوانند بعد که مشکلی هویدا می شود دادوفریاد به راه می اندازند درحالیکه کار بانک درست ومنطبق با قرارداد وام بوده است.

ضمنا اگر بانگ برای وصول طلب خود ناگزیر به اقدام اجرایی(صدور اجرائیه) علاوه بر بدهی تمامی هزینه های مرتبط با اجرائیه نیز به مانده بدهی اضاف می گردد و بایستی بدهکار پرداخت نماید یا اگر بانک ناگزیر به اقدامات قضایی گردد تمامی هزینه های قضایی و  دادرسی وحق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی بانک بر ذمه بدهکار است که علاوه بر انجام سایر تعهدات،ملزم به پرداخت آن می باشد.

بدهکارن بایستی این موضوع آگاه باشند که در بندی از قرار داد آمده هر آنچه مورد وثيقه قرار ميگيرد و همچنين اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد، در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند نزد يکي از شرکتهاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. همچنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که بدهکار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند وثائق و يا اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد را وکالتاً از طرف بدهکار به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از بدهکار مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليتهاي جاعل نخواهد بود.

نکته مهم اینجاست که اگر وثیقه یا اموال موضوع قرارداد وام به دلایل آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات که در بیمه نامه قید شده دچار خسارت شده وام گیرنده بموجب این بند قرار داد می تواند از بانک بخواهد که از طریق شرکت بیمه مذکور وصول واز بدهی نزد بانک کسر گردد.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

 

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاوره بانکی

دیدگاهتان را بنویسید