وام مسکن

وام مسکن

در این بخش قصد داریم توضیحات جامعی درمورد وام مسکن به شما بدهیم. با وب سایت رسمی حمید حسین زاده همراه باشید.

چگونه صاحب خانه شویم؟ وام بانک مسکن در سه بخش اصلی شامل وام خرید خانه و وام ساخت واحد مسکونی و وام تعمیر یا جعاله با هدف تعمیر و یا تکمیل واحد مسکونی میباشد.

سقف وام خرید مسکن بستگی به شهری دارد که می خواهید ملک در آنجا خریداری نماید.

بانک عامل این نوع وام در حال حاضر بانک مسکن می باشد، وام مسکن برحسب نوع متقاضی و یا نوع سپرده گذاری وشهر محل وقوع ملک متفاوت است.

در برحی مواقع سایر بانکها کم وبیش طرح وام مسکن مطرح می کنند که در قیاس با بانک مسکن بسیار محدود میباشد.

وام مسکن در تهران

 • جهت خرید واحد مسکونی تا سقف 200 میلیون تومان به زوجین یا همان خانه اولی ها با خرید اوراق امکان پذیر است این وام بدون نیاز به سپرده گذاری و ازمحل اوراق قابل پرداخت می باشد.
 • جهت خریدواحد مسکونی تا سقف 160 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز یکم ویژه زوجین میباشد این وام نیاز به سپرده گذاری دارد.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 100 میلیون تومان از محل خرید اوراق ممتاز این وام بدون سپرده گذاری واز طریق خرید اوراق قابل پرداخت است.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 80 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز یکم هر فرد خانه اولی با سپرده گذاری می تواند از این وام استفاده نماید.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 250 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان بدون محدودیت سنی ودر بازه زمانی 5 تا 15 سال قابل پرداخت می باشد.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 20 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن این وام با سپرده گذاری معین در مدت یکسال می تواند از وام استفاده نماید.
 • خرید واحدمسکونی تا سقف 12 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن این وام با سپرده گذاری معین حداقل بمدت 6ماه می تواند ازاین وام استفاده نماید.

وام مسکن شهر های بزرگ: شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم و کرمانشاه

 • جهت خرید واحد مسکونی تا سقف 160 میلیون تومان به زوجین یا همان خانه اولی ها با خرید اوراق امکان پذیر است این وام بدون نیاز به سپرده گذاری و از محل اوراق قابل پرداخت می باشد.
 • جهت خرید واحد مسکونی تا سقف 120 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز یکم ویژه زوجین میباشد این وام نیاز به سپرده گذاری دارد.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 80 میلیون تومان از محل خرید اوراق ممتاز این وام بدون سپرده گذاری و از طریق خرید اوراق قابل پرداخت است.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 60 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز یکم هر فرد خانه اولی با سپرده گذاری می تواند از این وام استفاده نماید.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 210 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان بدون محدودیت سنی و در بازه زمانی 5 تا 15 سال قابل پرداخت می باشد.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 20 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن این وام با سپرده گذاری معین در مدت یکسال می تواند از وام استفاده نماید.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 12 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن این وام با سپرده گذاری معین حداقل بمدت 6 ماه می تواند ازاین وام استفاده نماید.

وام مسکن مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت

 • جهت خرید واحد مسکونی تا سقف 160 میلیون تومان به زوجین یا همان خانه اولی ها با خرید اوراق امکان پذیر است این وام بدون نیاز به سپرده گذاری و از محل اوراق قابل پرداخت می باشد.
 • جهت خرید واحد مسکونی تا سقف 120 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز یکم ویژه زوجین میباشد این وام نیاز به سپرده گذاری دارد.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 80 میلیون تومان از محل خرید اوراق ممتاز این وام بدون سپرده گذاری و از طریق خرید اوراق قابل پرداخت است.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 60 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز یکم هر فرد خانه اولی با سپرده گذاری می تواند از این وام استفاده نماید.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 184 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان بدون محدودیت سنی و در بازه زمانی 5 تا 15 سال قابل پرداخت می باشد.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 20 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن این وام با سپرده گذاری معین در مدت یکسال می تواند از وام استفاده نماید.
 • خرید واحد مسکونی تا سقف 12 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز مسکن این وام با سپرده گذاری معین حداقل بمدت 6 ماه می تواند از این وام استفاده نماید.

نکته : مطالب فوق مربوط به خرید بود که بانک مسکن جهت ساخت نیز باتوجه به شهر و شرایط وام گیرنده وام به صورت مشارکت ساخت پرداخت می کند.

وام جعاله یا وام تعمیر و تکمیل واحد مسکونی

وام جعاله با سپرده گذاری معین حداقل به مدت 6 ماه مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت می گردد. وام جعاله با خرید اوراق ممتاز و بدون سپرده گذاری مبلغ 40 میلیون تومان پرداخت می گردد.

شرایط وام مسکن بدون سپرده

شرایط وام مسکن بدون سپرده از طریق خرید اوراق ممتاز میسر است،بدین معنی که وام گیرنده بایستی به میزان وام مورد نیاز که سقف آن مشخص است اقدام به خرید اوراق نموده و مدارک آنرا به بانک مسکن ارائه نماید.قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از وام مسکن از طریق سایت شرکت فناوری بورس به آدرس www.ifb.ir بروز میباشد،روش خرید اوراق مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن یایکی از شعب کارگزاری فرابورس می باشد.

جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق سایت www.irfarabourse.com

جهت خرید اوراق واخذ وام مسکن باید در سامانه سجام مراجعه کرد در ضمن دارا بودن کد بورسی الزامی است

www.sejam.ir

سقف وام با توجه به شهر خرید ملک متفاوت است

نرخ سود وام بافت فرسوده وغیر بافت فرسوده متفاوت است

متقاضی وام باید فاقدچک برگشتی ویا وام معوقه باشد

مدت بازپرداخت وام در بافت فرسوده وغیر فرسوده  تقاوت دارد،ونحوه اقساط  می تواند ساده یا پلکانی باشد

پیشنهاد می کنیم مطلب وام فوری بدون ضامن را بخوانید.

محاسبه اقساط وام مسکن

محاسبه اقساط مسکن وام مسکن بستگی به نرخ سود وام ،مبلغ وام و مدت بازپرداخت دارد. فرمول آن بصورت زیر میباشد . اما در سایت بانک مسکن هم قابل محاسبه میباشد.

محاسبه اقساط وام مسکن

محاسبه اقساط وام مسکن در سایت بانک مسکن به آدرس www.bank-maskan.ir قابل محاسبه است.

با توجه به مبلغ وام ونرخ سود وام وهمچنین مدت باز پرداخت  محاسبات متغیر میباشد.

وام مسکن زوجین

وام خرید مسکن زوجین جهت خرید یا ساخت واحد مسکونی که می تواند بصورت اشتراکی باشد با درنظر گرفتن مقررات و سقف وام اعطائی هر کدام از زوج ویا زوجه با درنظر گرفتن محل اخذ وامبه صورت مجزا و حائز شرایط بودن هر شخص برای وام درخواستی خود قابل دریافت است .

 • وام مسکن زوجین همانگونه که از نام او مشخص است مختص زوجین جوان یا همان وام اولی ها میباشد. خوشبختانه بیشترین سقف وام متعلق به این گروه از مشتریان است که مبلغ وام با عنایت به محل ملک متفاوت میباشد.
 • وام مسکن ویژه زوجین جهت خرید یا ساخت واحد مسکونی بطور اشتراکی مشروط به رعایت سقف وام برای هر کدام از زوجین به صورت مجزا و واجد شرایط بودن هر کدام از آنها میسر است.

وام زوجین

 • در قالب های صندوق پس انداز مسکن،
 • حساب پس انداز مسکن جوانان،
 • صندوق پس انداز ساخت مسکن،
 • اوراق گواهی حق تقدم،
 • صندوق پس انداز مسکن یکم امکان پذیر است.

وام مسکن یکم

وام مسکن یکم با داشتن حساب صندوق پس انداز یکم امکان پذیر است،

 • وام گیرنده باید سن 18 سال تمام داراباشد،دارای درآمد ومستقل باشد،
 • وام گیرنده و همسر وی از وام های بانک مسکن بمنظور خرید وساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند،
 • وام گیرنده از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد،
 • سقف وام با توجه به شهری که ملک در آن واقع شده به سه گروه تهران،شهرهای بالای200هزارنفر وسایر شهرها تقسیم ودرهمین راستا مبلغ وام متفاوت است،
 • نرخ سود وام نیز با توجه به بافت فرسوده ویژه وام اولی ها وغیر بافت فرسوده ویژه وام اولی ها متفاوت می باشد.

وام مسکن جوانان

وام مسکن جوانان از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان قابل دریافت است،

 • شرایط وام گیرنده: دارا بودن سن قانونی18 سال یا ارائه دارابودن حکم رشد از دادگاه، افتتاح حساب برای افراد صغیرتوسط ولی وقیم ومادر امکان پذیر است.
 • حداقل مدت انتظارجهت دریافت وام5سال پس از باز کردن حساب
 • حداکثر مدت انتظار وام 15 سال
 • واریزی به حساب می تواند بصورت ماهیانه یا سه ماهه ویا سالیانه باشد
 • حداکثر مبلغ وام بستگی دارد به شهر محل افتتاح حساب وشهری که قصد خرید ملک دارد

وام مسکن بانک مسکن

وام مسکن بانک مسکن شامل:

وام خرید مسکن

 • ازمحل صندوق پس انداز یکم
 • ازمحل اوراق ممتاز
 • ازمحل صندوق پس انداز مسکن
 • ازمحل حساب پس انداز مسکن جوانان

وام ساخت واحد مسکونی

 • ازمحل صندوق پس انداز یکم
 • ازمحل اوراق ممتاز
 • ازمحل صندوق پس انداز مسکن
 • ازمحل حساب پس انداز مسکن جوانان
 • ازمحل اعتبار بدون سپرده
 • وام به انبوه سازان
 • احداث مسکن روستایی
 • وام بافت فرسوده
 • وام مسکن مهر
 • دوفقره وام ساخت شامل می شود.

وام مسکن بانک ملی

برای این منظور باید حساب سپرده گذاری خاص گواهی مسکن افتتاح نمود که بانک ملی در قالب سه طرح وام میدهد و مشتری قادر است بر اساس شرایط خود یکی از آنها را انتخاب نماید طرح یک معادل 16 میلیون تومان حداقل مانده افتتاح حساب است وسود 10درصد به آن تعلق می گیرد و به ازای هر 18.200 هزار تومان یک سهم اوراق بصورن ماهانه تخصیص می یابد. سقف فردی وام نسبت به شهر متفاوت است مثال تهران انفرادی 60 میلیون تومان ولی زوجین 100 میلیون تومان مراکز استانها انفرادی 50 میلیون تومان و زوجین 80 میلیون تومان، سایر شهرها انفرادی 40 میلیون تومان و زوجین 60 میلیون تومان میباشد.

پیشنهاد می کنیم مطلب وام فوری بانک ملت نیز بخوانید.

وام مسکن اولی ها

خرید واحد مسکونی 60 میلیون تومان در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت ودر تهران مبلغ 80 میلیون تومان و درمراکز استانها 60 میلیون تومان از محل صندوق پس انداز یکم هر فرد خانه اولی با سپرده گذاری می تواند از این وام استفاده نماید.

وام مسکن بنیاد شهید

وام مسکن بنیاد شهید یا به عبارتی وام خرید وساخت واحد مسکونی ایثارگران

افراد مشمول اینگونه وامها از طریق بنیاد شهید شناسایی وبه سیستم بانکی معرفی می شوند.

مبلغ وام در شهرهای بالای 1 میلیون نفر، مراکز استانها،سایر شهرها و روستاها متفاوت است

نرخ سود وام سهم متقاضی 4 درصد است

حداکثر مدت بازپردخت 20سال

80درصد ارزش ملک باید پوشش اصل وسود وام را بدهد

وام مسکن روستایی

وام مسکن روستایی در قالب وام ساخت ونوسازی وبهسازی اماکن مسکونی روستایی پرداخت می شود.

 • سقف وام به هر واحد40میلیون تومان
 • نیاز به معرفی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد
 • مدت بازپرداخت اقساط12سال
 • نرخ سود سهم وام گیرنده 5 درصد

پیشنهاد می کنیم مطلب وام فوری نیز مطالعه نمایید.

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاوره بانکی

دیدگاهتان را بنویسید